Resolución de Alcaldía

Resolución de Alcaldía Nº 446-2019-MDA_A.pdf

Resolucion de Alcaldia N° 001-2019-MDA                                                                               Resolucion de Alcaldia N° 002-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 003-2019-MDA                                                                              Resolucion de Alcaldia N° 004-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 005-2019-MDA                                                                              Resolucion de Alcaldia N° 006-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 007-2019-MDA                                                                              Resolucion de Alcaldia N° 008-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 009-2019-MDA                                                                              Resolucion de Alcaldia N° 010-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 011-2019-MDA                                                                                Resolucion de Alcaldia N° 012-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 013-2019-MDA                                                                               Resolucion de Alcaldia N° 014-A-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 014-B-2019-MDA                                                                          Resolucion de Alcaldia N° 015-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 015-B-2019-MDA                                                                          Resolucion de Alcaldia N° 016-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 016-B-2019-MDA                                                                          Resolucion de Alcaldia N° 017-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 017-B-2019-MDA                                                                          Resolucion de Alcaldia N° 018-A-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 018-B-2019-MDA                                                                          Resolucion de Alcaldia N° 019-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 020-2019-MDA                                                                             Resolucion de Alcaldia N° 021-2019-MDA (2)

Resolucion de Alcaldia N° 021-2019-MDA                                                                              Resolucion de Alcaldia N° 023-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 024-2019-MDA                                                                             Resolucion de Alcaldia N° 026-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 026-B-2019-MDA                                                                        Resolucion de Alcaldia N° 027-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 028-2019-MDA                                                                            Resolucion de Alcaldia N° 029-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 030-2019-MDA                                                                            Resolucion de Alcaldia N° 031-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 032-2019-MDA                                                                            Resolucion de Alcaldia N° 032-B-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 033-2019-MDA                                                                            Resolucion de Alcaldia N° 033-B-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 036-2019-MDA                                                                            Resolucion de Alcaldia N° 038-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 038-B-2019-MDA                                                                       Resolucion de Alcaldia N° 040-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 041-2019-MDA                                                                            Resolucion de Alcaldia N° 042-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 045-2019-MDA                                                                           Resolucion de Alcaldia N° 046-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 047-2019-MDA                                                                           Resolucion de Alcaldia N° 047-B-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 048-2019-MDA                                                                           Resolucion de Alcaldia N° 049-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 051-2019-MDA                                                                            Resolucion de Alcaldia N° 051-B-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 055-2019-MDA                                                                           Resolucion de Alcaldia N° 056-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 057-2019-MDA                                                                           Resolucion de Alcaldia N° 058-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 060-2019-MDA                                                                          Resolucion de Alcaldia N° 060-B-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 060-C-2019-MDA                                                                     Resolucion de Alcaldia N° 061-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 063-2019-MDA                                                                          Resolucion de Alcaldia N° 065-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 066-2019-MDA                                                                          Resolucion de Alcaldia N° 066-B-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 067-2019-MDA                                                                           Resolucion de Alcaldia N° 067-B-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 068-2019-MDA                                                                          Resolucion de Alcaldia N° 069-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 069-B-2019-MDA                                                                     Resolucion de Alcaldia N° 070-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 071-2019-MDA                                                                           Resolucion de Alcaldia N° 073-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 074-B-2019-MDA                                                                     Resolucion de Alcaldia N° 052-2019-MDA

Resolucion de Alcaldia N° 053-2019-MDA                                                                         Resolucion de Alcaldia N° 054-2019-MDA